Tuesday, August 6, 2013

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(6)

ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸುವೆ ತಾ 
ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವೇದಾಂತ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ
ಪ್ರತಿ ಯುಗಾದಿಗು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ತೋರಿ
ತಾ ಚಿರಕನ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾವು ಚಿರ ದೂರ

ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಿ
ನಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಮನುಜ ನುಡಿಯುವ ನಾ ಅಸಮಾನ್ಯ
ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಚಲಿಸಿ ಸವೆಸಿದರು
ಸವೆಯದ ದೂರ ದೂರ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ನುಡಿಯುವುದು ನೀ ಸಾಮಾನ್ಯ


ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ
ಕಾಲ ದೂರಗಳ ಅಳತೆಗಳೆಲ್ಲ
ಮನುಜನ ಗ್ರಾಹ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮಾಪನ
ಅದರ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ
ಮನುಜನಿಗೆ ಓದಲಾರದ ಶಾಸನ

No comments:

Post a Comment

enter your comments please